top of page
Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BLÅBJERG HK

 

§1

Stk. 1 Klubbens navn er Blåbjerg Håndboldklub (Blåbjerg HK). Hjemsted er Varde kommune (tidligere Blåbjerg kommune)

Stk. 2 Det er klubbens formål at styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt håndboldspillere i området herunder at give medlemmerne mulighed for samles om idræt og andre kulturelle aktiviteter fortrinsvis i Outrup Kultur- og Idrætscenter.

Stk. 3 Klubben skal tilsluttes et eller flere forbund/foreninger, så medlemmerne får mulighed for på en hensigtsmæssig måde at deltage i konkurrenceidræt.

Stk. 4 Enhver der kan tilslutte sig klubbens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem.
Medlemmer som efter lang tids virke eller på anden måde har gjort sig fortjent til særlig anerkendelse, kan af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer. Et æresmedlem er livsvarigt medlem og kontingentfri.

Stk. 5 Udmeldelse skal for at være gyldig ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel samtidig med, at kontingentet skal være betalt frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Udmeldelsen bekræftes skriftligt. I praksis sker dette digitalt via www.haandoffice.dhf.dk.

Stk. 6 Bestyrelsen kan udelukke et medlem af klubben, såfremt den mener, der er grund hertil. Hvis det pågældende medlem ønsker det, skal den efterfølgende generalforsamling tage stilling til, om udelukkelsen skal opretholdes. Kontingentrestance over 4 måneder bør normalt medføre
udelukkelse.

§2

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og beslutningsdygtig med det mødte antal stemmer.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, normalt i august måned. Indkaldelse skal ske gennem passende digitale medier med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal som min. fremgå af klubbens hjemmeside.

Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer
2. Beretning fra bestyrelsen - herunder plan for det kommende år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
6. Eventuelt

Stk. 4 Alle medlemmer over 14 år har stemmeret, dog kun ved personligt fremmøde. Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer over 18 år. Endvidere skal begge revisorer være over 20 år.

Stk. 5 Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Samtlige valg gælder for 2 år, således at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisor er på valg hvert år.

Stk. 6 Såfremt blot et medlem ønsker det, skal den pågældende afstemning foregå skriftligt.


Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt seneste 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 1⁄4 af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav herom. Indkaldelse skal ske gennem passende digitale medier med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal som min. fremgå af klubbens hjemmeside.

§3

Stk. 1 Lovændringer kan foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal.


Stk. 2 Såfremt et forslag om lovændring opnår flertal på generalforsamlingen men ikke tilstrækkeligt stort til vedtagelse, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling og her vedtages, såfremt der opnås almindeligt stemmeflertal.

§4

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet der dog altid skal væres en kasserer blandt bestyrelsesmedlemmerne over 20 år.


Stk. 2 Bestyrelsen leder klubbens daglige arbejde.


Stk. 3 Bestyrelsesmøde skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, men enighed skal tilstræbes. I tilfælde af stemmelighed, har formanden 2 stemmer.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger repræsentanter til de forbund/foreninger klubben er tilsluttet.

§5

Stk. 1 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab.

Regnskabsåret går fra 1. juli – 30. juni, og regnskabet revideres af de valgte revisorer inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 2 Klubbens midler skal indestå på konti i et pengeinstitut pålydende klubbens navn. Adgange til at hæve på klubbens konti styres af rettigheder i netbank. Udover kassereren har formanden som min. adgang til netbank, således der altid min. er 2 personer, der kan følge transaktionerne på klubbens konti. Alle bestyrelsesmedlemmer kan efter ønske når som helst få tilsendt kontoudskrifter.
 

Revisorerne har ret og pligt til, når som helst at foretage uanmeldt kontrol af kassebeholdningen og øvrige beholdningers tilstedeværelse.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter kontingent. Bestyrelsen har ret til midlertidigt at nedsætte eller undlade kontingentopkrævning, hvor forholdene måtte tale herfor.

§6

Stk. 1 Klubben opløses, såfremt det er vedtaget med 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2 Den sidste generalforsamling bestemmer, hvorledes klubbens økonomiske mellemværende skal afsluttes.

bottom of page